5 камаран на седмицата: Исмаил Ссенанджи

0

Професия/ Работа? KBC Group / служител по данни на клиенти

Profession/ Occupation? KBC Group / Customer Data Officer

Представи се, кажи нещо за себе си? Аз съм семеен човек със съпруга и дъщеря. Израснах в голямо семейство с много роднини около нас. Имам 4 братя и 1 сестра.

Introduce yourself? I am a family man with a wife and a daughter. I grew up in an extended family with lots of relatives around us. However, I have 4 brothers and 1 sister.

От кога бягаш? Започнах да бягам докато бях още в началното училище, но не много сериозно, започнах да бягам активно, когато се присъединих към университета тогава в Уганда. Когато се преместих в Дубай, бягането беше моята професия и работата ми беше свързана с бягане.

How long have you been running? I started running casually while still in primary school, but I started running actively when I joined the university back then in Uganda. When I moved to Dubai, running was my profession and my job was related to running.

Как се реши да започнеш да бягаш на 5kmrun? Когато дойдох в България, през 2020 г., срещнах приятел – Стефан Иванов, който ме запозна с бяганията на 5 км. Започнах да ги използвам като част от съботната ми тренировка за дълго бягане. Тогава видях, че има някои рекорди, които са останали дълго време и са в рамките на възможностите ми да ги счупя, така че се възползвах от шанса да се опитам да счупя рекорда на Варна на 5kmrun. Подобрих го до 15:24, но видях, че има цялостен рекорд, който се поддържаше в София като най-бърз във всички бягания на 5kmrun и това ме подтикна да продължа да бягам тези паркови бягания, за да мога да свикна разбира се и когато му дойде времето, щях да се опитам да счупя общия рекорд на страната, който успях да постигна през уикенда.

How did you decide to start running with 5kmrun? When I came to Bulgaria, back in 2020, I met a friend – Stefan Ivanov –  who introduced me to the 5km runs. I started using them as part of my Saturday long run training. Then I saw there were some records that had stayed for a long time and they were within my ability to break, so I took a chance to try and break the Varna 5kmrun record. I improved it to 15:24, but I saw there was an overall record that was being held in Sofia as the fastest in all the 5kmrun and that is what prompted me to keep running these park runs so that I could get used to the course and when the time came I would give a try to break the overall record in the country, which I managed to achieve over the weekend.

Основно рекордите ме карат да бягам, а също така някои приятели ме канят да им помогна да подобрят времето си, като действам като пейсмейкър.

It’s mainly the records that have kept me running and also I get invited by some friends to help them improve their times by acting as a pacemaker.

По принцип обичам да бягам. Бягам, за да съм здрав и да подобрявам формата си, да продължавам да подобрявам личните си рекорди и да бъда по-добра версия на себе си.

In general, I love running. I run to stay healthy and to improve my form, to keep improving my personal records and to be a better version of myself.

В първия си ден исках да бягам бързо, но не знаех трасето, особено точката на обратен завой, така че трябваше да последвам приятеля си и увеличих темпото едва след като той ми каза да отида направо до финала.

On my first day I wanted to run fast but I didn’t know the course, especially the u-turn point, so I had to follow my friend and only increased the pace after he told me to go straight to the finish.

Как 5kmrun промени твоето бягане? Във времена, когато няма състезания като през лятото, 5kmrun става моят източник на състезания, за да тествам фитнеса си. Така че винаги го използвам като тест за ефективност, когато не ми предстоят състезания. И винаги съм сигурен, че ще бъде там, за да мога да си поставя цел кога да се тествам по време на 5kmrun.

How has 5kmrun changed your running routine? In times when there are no races like in the summer, the 5kmrun becomes my source of racing, to test my fitness. So I always use it as a performance test when I have no races coming up. And I’m always sure that it will be there so I can set a target when to test myself during the 5kmrun.

Къде би ти се искало или плануваш, да пробягаш едно 5kmrun Selfie? Наистина искам да намеря трасе, което е равно и бързо, без много завои по маршрута.

Where would you like to or plan to run a 5kmrun Selfie? I really want to find a course which is flat and fast with not many turns on the route.

Ако ти си Главния организатор на бягането следващата седмица, какво би променил? Бих помолил (за създаване) в групата за бягане за доброволци, които да действат като пейсмейкъри, за да помогнат на тези бегачи, които искат да подобрят времето си. Например бих имал пейсмейкър за преодоляване на 17-минутна бариера, 18 минути; 20 минути 22 минути 25 минути 28 минути и 30 минути бариери

If you were the Main Organizer of 5kmrun next week, what would you change? I would ask from the running group for volunteers to act as pacemakers to help those runners who want to improve their time. For example I would have a pacemaker for breaking 17min barrier, 18min; 20min 22min 25min 28min and 30min barriers

Личен успех или постижение с което се гордееш? ll Africa University games 2008 златен медал и сребро на 10000m и 5000m, 9-то място на Aramco Houston Half marathon 2016, ставайки национален шампион на България в полумаратон и пълен маратон. Това са постижения, които никога няма да забравя.

What is your personal achievement that you are proud of? All Africa University games 2008 gold medal and silver 10000m and 5000m, 9th place at Aramco Houston Half marathon 2016, becoming the Bulgarian Half marathon and full marathon national champion. Those are achievements I can never forget.

Благодарим ти Исмаил за това интервю, успех!

Thank you for the interview Ismail, good luck!

5kmrun

Георги Станоилов

Георги Станоилов

Администратор at info-5kmrun.bg
Жоро е основател на 5kmrun.bg.
Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)
Георги Станоилов

Latest posts by Георги Станоилов (see all)

Share.

About Author

Жоро е основател на 5kmrun.bg. Смята, че страстта към спорта трябва да се поощрява и споделя... Това е и причината всяка събота да е там - на старта:)